Powiatowy Urząd Pracy
w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4
tel: 25-759-27-13;
fax: 25-758-28-54;
Mapa dojazdu ; e-mail:
wami@praca.gov.pl
Informacje ogólne
Propozycje urzędu

Obowiązki bezrobotnych

 • Bezrobotny ma obowiązek wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

 • Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni (art. 33 ust. 3 ustawy). Jeżeli zaistnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie się bezrobotnego w wyznaczonym terminie, bezrobotny jest zobowiązany poinformować o tym fakcie urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia niestawiennictwa. Za uzasadnioną przyczynę nie stawienia się, może być uznana taka przyczyna, która stanowi nieprzewidzianą, niespowodowaną przez bezrobotnego, obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się w urzędzie pracy tj. np.  w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej zaświadczenie od pracodawcy lub inne nagłe zdarzenie losowe, na które bezrobotny nie miał wpływu; Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku, o którym mowa wyżej (art. 33 ust. 3a ustawy).

 • Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

 • Bezrobotny ma obowiązek udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja I Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej.

 • Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami (ZUS ZLA).

 • Bezrobotny uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium jest zobowiązany zawiadomić powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy (ZUS ZLA) oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia (§7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego – Dz. U. z 2009 r., Nr 136, poz. 1118 i zmiany).

 • Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wznowieniu prowadzenia zawieszonej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub  działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. (art.119 ust.2 ustawy).

 • Bezrobotny biorący udział w szkoleniu, stażu i przygotowaniu zawodowym organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, ma obowiązek powiadomienia urzędu pracy o udziale w szkoleniu, stażu i przygotowaniu zawodowym, w terminie 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

 • Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o rozpoczęciu odbywania praktyki absolwenckiej.

 • Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art.75 ust.3 ustawy).

 • Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art.75 ust.6 ustawy).

Przez przychód rozumie się przychód z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art.76 ust.1 ustawy).

 • W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w formie papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania bezrobotnego - do pobrania na stronie internetowej:

 • Osoba bezrobotna jest zobowiązana do zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

 • Bezrobotny ma obowiązek odbierania korespondencji.  W sytuacji niepodjęcia korespondencji z urzędu pracy – doręczenie będzie uznane za dokonane z upływem czternastego dnia od dnia pierwszego awizo (art. 44 KPA).


Informacje o artykule
Autor:
Danuta Sieniawska
Redakcja:
Michał Osiński
Data publikacji:
16.12.2014 12:40
Liczba wyświetleń:
362